top of page
Verhuiswagens met liftservice

ALL UP: ALGEMENE VOORWAARDEN

Goede afspraken maken goede vrienden. Onderstaande bepalingen moeten gelezen worden in samenhang met de Algemene Voorwaarden.

Goede afspraken !

Wij kunnen de meubelstukken ook monteren en demonteren!

Maar laat ons wel enkele dagen op voorhand iets weten. Dat is net zo fijn!


Geef ons vooraf alle noodzakelijke informatie door.

Is er een voortuin? Is er een glazen balustrade? Op welke verdieping bevinden de goederen zich? Zijn er dure voorwerpen? Is er een smalle doorgang? Moeten er zware of dure voorwerpen verhuisd worden? Hoe meer info, hoe beter!


Je bent verzekerd! 

Vraag ons naar de voorwaarden en laat het ons weten indien de totale waarde hoger is dan 12.500 EUR.


Annuleren? Wij doen niet moeilijk!

Annuleren of verplaatsen van een afspraak kan tot drie dagen voor de verhuisdag. Nadien vragen wij een eerlijke vergoeding.


Wanneer zijn we ter plaatse?

Ochtendblok: aankomst tussen 7:30 uur en 8:00 uur
Middagblok: aankomst tussen 11:00 uur en 13.30 uur
Uiteraard kunnen onvoorziene omstandigheden soms roet in het eten gooien. Wij houden je natuurlijk op de hoogte.


Helpende handen nodig?

Je hoeft niet alleen onze medewerkers in te schakelen. Ook vrienden of familie mogen van ons een handje helpen. Dat is extra goedkoop!

 • Minimaal 4 verhuizers bij gebruik van een verhuislift of bij verhuis van stukken vanaf 250 kilogram;

 • Minimaal 3 verhuizers bij het verhuizen van zware of onhandige stukken.


Opgelet voor weersomstandigheden!

Bij ongunstig weer kan de verhuizing mogelijks niet doorgaan. Daar kunnen wij spijtig genoeg niks aan veranderen. Natuurlijk houden we je wel op de hoogte.


Voldoe aan de wettelijke verplichtingen

Vraag een vergunning aan voor de plaatsing op de openbare weg, voorzie veiligheidskegels en verkeersborden en neem de nodige veiligheidsmaatregelen. Uiteraard helpen wij jou verder als je door de bomen het bos niet ziet.


Wat kan je vooraf doen?

 • Voorzie een ruimte van tien meter links en tien meter rechts van de woning;

 • Pak alles goed en stevig in;

 • Demonteer zware meubelstukken;

 • Zorg ervoor dat de kasten leeg zijn en de lades uit de kasten gehaald zijn. Plak de deurtjes goed dicht en doe ze op slot;

 • Verpak elektrische toestellen steeds in hun originele verpakking;

 • Haal zware toestellen reeds vooraf uit de kelder of van zolder;

 • Maak een inventaris zodat je bij aflevering alles efficiënt kan controleren;

 • Trommel al je vrienden op om te komen helpen;

 • Voorzie de nodige contanten opdat je na aflevering de verhuizers meteen kan betalen.


Nog een vraag? Geen probleem!

Lees onze Algemene Voorwaarden nog eens grondig door, neem een kijkje op onze website of geef ons een belletje. Onze medewerkers helpen je graag verder!

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Civrilli , Halil , met maatschappelijke zetel te Lodewijk Van Sullstraat 45, 2600 Antwerpen (Berchem), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0652717750, hierna genoemd «ALL UP» en haar klant. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
1.2. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de eventuele toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

Artikel 2. Voorwerp van de overeenkomst
2.1. De overeenkomst betreft het verplaatsen van roerende goederen van een laad- tot een losadres, zoals overeengekomen tussen de partijen, het ter beschikking stellen van medewerkers en het noodzakelijke materiaal met inbegrip van een of meerdere verhuiswagen en/of een verhuislift. Desgevallend kan ook het monteren en demonteren door de ter beschikking gestelde medewerkers gebeuren, op voorwaarde dat dit reeds vooraf telefonisch per mail werd overeengekomen en de klant een schriftelijke bevestiging verkreeg. Enkel meubels die door de ter beschikking gestelde medewerkers werden gedemonteerd, worden ook door hen gemonteerd.
2.2. De verhuisdienst bevat eveneens een bijpassende verhuisverzekering voor schade aan goederen en derden. Deze verzekering dekt een maximaal bedrag van 12.500 EUR, rekening houdende met een vrijstelling per schadegeval van 250 EUR en een uitsluiting van dekking met betrekking tot elektronica. Vallen eveneens buiten de aangehaalde verzekering: goederen die door de klant of derden in de verhuiswagen of – lift worden geplaats of afgenomen en elektrische toestellen die zich niet in hun originele verpakking bevinden. Zo deze standaard verzekering niet zou volstaan, geschiedt het risico voor de klant die echter een extra verzekering kan afsluiten, al dan niet via tussenkomst van ALL UP.
2.3. Zijn uitgesloten van het voorwerp van deze overeenkomst: (i) de verhuizing van zware of onhandige voorwerpen uit of naar kelders of zolders, zoals doch zonder exhaustiviteit na te streven, de verhuizing van wasmachines, droogkasten, koelkasten en/of zonnebanken; (ii) verhuizingen via de trap; (iii) verhuizingen van verdovende middelen, (illegale) wapens, kostbare metalen, papiergeld, titels, kunstwerken, gevaarlijke voorwerpen die zich al dan niet in vaste of vloeibare vorm bevinden, dieren en goederen met een sterke geurontwikkeling.

Artikel 3. Verplichtingen ten hoofde van de klant
3.1. Tenzij anders overeengekomen dient de klant zelf de noodzakelijke inspanningen te doen om de verhuisdiensten voor te bereiden. Dit behelst, zonder exhaustiviteit na te streven: (i) het inpakken van de noodzakelijke goederen in stevige en veilige dozen of andere verpakkingsmaterialen; (ii) het demonteren van (grote/zware) (kleer)kasten en het verwijderen van schroeven uit planken; (iii) het vrijmaken van de noodzakelijke ruimte op privégronden; (iv) het vooraf kenbaar maken van bijzondere situaties zoals de eventuele aanwezigheid van een voortuin (en het aantal meters), de eventuele aanwezigheid van een glazen of zwakke balustrade, de eventuele aanwezigheid van obstakels voor het raam, een eventuele te bereiken locatie die zich op een grotere hoogte bevindt dan de vijfde verdiepping van het gebouw, de eventuele aanwezigheid van smalle doorgangen, de eventuele aanwezigheid van dure voorwerpen, de eventuele overschrijding van de maximaal verzekerde waarde van 12.500 EUR en de eventuele aanvraag tot (de)montage van de roerende goederen; (v) het vrijhouden van parkeerplaatsen en de noodzakelijke ruimte (10 meter links, 10 meter rechts) en het nemen van de noodzakelijke acties, zoals het aanvragen van een vergunning en het nemen van eventuele voorzorgsmaatregelen, zoals het huren en (laten) plaatsen van de noodzakelijke wegsignalisatie, ter bescherming van de veiligheid van openbare weggebruikers, tenzij deze verplichting door ALL UP wordt overgenomen in het kader van de bijzondere schriftelijke voorwaarden; (vi) het eventueel verkrijgen van toestemming voor het gebruik van de huislift of de activiteiten van de verhuisfirma en dit van de conciërge en/of syndicus, rekening houdende met het eventueel toepasselijk reglement van mede-eigendom; (vii) het treffen van alle redelijke te verwachten noodzakelijke inpak- en beschermingsmaatregelen om beschadiging aan de verhuislift, de verhuiswagen(s), de medewerker(s), de persoonlijke eigendommen, het desbetreffende onroerend goed, de eventuele gemene delen van het onroerend goed en/of eventuele derden te voorkomen; (viii) het beveiligen van breekbare, antieke en kostbare goederen; (ix) het leeghalen van kasten en het dichtkleven en sluiten van eventuele deuren; (x) het vooraf aangeven van de aanwezigheid van piano’s; (xi) het nemen van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in het geval van ongunstige weersomstandigheden, zoals maar niet limitatief beperkt tot het strooien van zout bij sneeuwval en/of ijzel; (xii) het opstellen van een inventarislijst om nadien efficiënt de controle van eventuele gebreken na te gaan; (xiii) het eventueel verkrijgen van een toelating voor het betreden van een autovrij gebied.
3.2. Zo er een verhuizing dient te geschieden per trap en geen traplift werd ingeschakeld, dient de klant en/of de door de klant ingeschakelde helpers, de goederen zelf naar de gelijkvloerse verdieping te brengen en/of naar de bestemde locatie te transporteren, opdat de gehuurde medewerkers deze kunnen inladen en lossen.

3.3. De klant is verplicht om de door ALL UP geleverde goederen en diensten, zijnde zonder exhaustiviteit na te streven: de verhuisdiensten, de terbeschikkingstelling van personeel en de transportdiensten, inclusief de voor rekening van de klant getransporteerde goederen, op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen en diensten aldaar kunnen worden geleverd. Dit kan behelzen, zonder limitatief te willen zijn: het aanvragen van de nodige vergunningen, het vrijhouden van parkeerplaatsen en het weghalen van een hek of iedere andere vorm van obstakel. Hierbij erkent de klant dat de diensten van ALL UP, zo gekozen wordt voor de huur van een ladderlift, uitgevoerd worden tot en met de tiende verdieping tenzij anders overeengekomen. Indien niet anders overeengekomen dient de klant zelf de noodzakelijke inspanningen te verrichten om de goederen naar de gewenste verdieping te verplaatsen vanaf een ander door ALL UP gekozen toegangspunt.
3.4. Eventuele pallets, containers en eventuele andere hulpmiddelen of verpakkingsmaterialen bij het transport die niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik blijven, tenzij anders overeengekomen, de eigendom van ALL UP. De klant mag deze aangehaalde materialen niet aan derden ter beschikking stellen of voor andere doeleinden aanwenden dan waarvoor zij zijn bestemd. Bij eventuele beschadiging door toedoen van de klant, diens personeel of personen waarvoor de klant verantwoordelijk wordt geacht, dient de klant ALL UP integraal schadeloos te stellen.
3.5. De klant is verplicht om de verhuisde goederen op de vooropgestelde leveringsdata of enige andere datum die door ALL UP aan de klant werd meegedeeld en op de vooropgestelde locatie in ontvangst te nemen, zoals omschreven in artikel 3.3. Indien de goederen op het moment en de locatie van de levering niet door de klant in ontvangst worden of kunnen worden genomen, is ALL UP gerechtigd om de goederen voor rekening en risico en op kosten van de klant op te slaan op een door haar gekozen locatie, zonder hiertoe verplicht te kunnen worden. De klant en ALL UP zullen er alles aan doen om binnen een termijn van veertien kalenderdagen na de vooropgestelde levering de goederen alsnog te kunnen leveren aan de gebruikelijke tarieven en zonder afbreuk te doen aan eventuele schadebedingen of de vooropgestelde opslagkost. Na afloop van de periode van veertien kalenderdagen na de vooropgestelde levering, is ALL UP gerechtigd om de desbetreffende goederen te laten verkopen door de door ALL UP aangezochte gerechtsdeurwaarder. In een dergelijk geval dient de klant ALL UP schadeloos te stellen voor een eventuele lagere opbrengst, de extra kosten die ALL UP wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken en eventuele andere schade die ALL UP heeft geleden. De opbrengst van de aangehaalde verkoop wordt gebruikt om de vordering in hoofdsom, eventuele interesten, eventuele kosten en eventuele schadevergoedingen te vereffenen, waarbij een eventuele meerwaarde tot de klant behoort.
3.6. Op de klant rust een betaalverplichting zoals omschreven in artikelen 8 en 9.


Artikel 4. Verplichtingen in hoofde van ALL UP

4.1. De verplichtingen in hoofde van ALL UP zijn deze zoals weergegeven in artikel 2.1. en 2.2., rekening houdende met de volgende bepalingen.
4.2. ALL UP behoudt zich het recht voor om zijn diensten gedeeltelijk uit te oefenen zo de laadruimte van de verhuiswagen, de verkeerssituatie of andere factoren een enkele uitoefening niet zouden toestaan. De gedeeltelijke uitoefening van de diensten en leveringen maken evenveel gedeeltelijke verkopen uit en kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen en/of diensten rechtvaardigen.
4.3. ALL UP behoudt zich het recht voor om zijn diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te annuleren zo (i) de klant niet zou beschikken over de noodzakelijke vergunningen of toelatingen, (ii) het een transport betreft van antieke, kostbare en breekbare goederen waarop een groot risico rust op vlak van breekbaarheid en/of overvallen en waarvoor bijkomende inspanningen noodzakelijk zijn; (iii) de veiligheid van andere openbare weggebruikers in het gedrang komt ten gevolge van het niet of onvoldoende nemen van voorzorgsmaatregelen door de klant; (iv) in het geval de noodzakelijke en doorslaggevende informatie, zoals aangehaald in artikel 3.1., (iv), niet of onvoldoende door de klant werd meegedeeld; (v) het niet aanwezig zijn van het gewenste aantal helpers terwijl dit door de klant werd aangegeven. In voorgaande gevallen geldt de annulatieregeling en de vergoedingsplicht zoals omschreven in artikel 10.


Artikel 5. Het inschakelen van helpers
5.1. Een verhuis met verhuislift vergt steeds vier begeleiders gedurende de volledige verhuizing, waarbij ALL UP minimaal één begeleider voorziet, tenzij anders overeengekomen. De verhuizing van zware, onhandige, niet-demonteerbare stukken vergt steeds drie begeleiders, waarbij ALL UP minimaal één begeleider voorziet, tenzij anders overeengekomen. De verhuizing van stukken vanaf 250 kilogram vergt steeds vier verhuizers, waarbij ALL UP minimaal één begeleider voorziet, tenzij anders overeengekomen. Er blijven steeds twee verhuizers of begeleiders beneden bij de verhuiswagen die de goederen stapelen en desgevallend de lift bedienen. Echter helpen zij wel bij de verplaatsing van zware stukken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van eventuele derde begeleiders.
5.2. Zo een door de klant ingeschakelde helper op de dag van de verhuis niet aanwezig kan zijn, dient de klant ALL UP hiervan telefonisch op de hoogte te brengen opdat zij gezamenlijk, zonder afbreuk te doen aan de rechten van ALL UP, naar een eventuele oplossing kunnen zoeken.


Artikel 6. Tijdstip van de levering van de diensten
6.1. De verhuisdiensten vinden plaats op de door de klant en ALL UP overeengekomen datum en dit in het tijdsblok ‘ochtend’, ‘middag’ of ‘namiddag’.
6.2. De verhuizing in het tijdsblok ‘ochtend’ vindt ingang tussen 7:30 uur en 8:00 uur ante meridiem. Deze tijdseenheid is echter indicatief, waarbij eveneens anders kan overeengekomen worden door de partijen. De verhuizing in het tijdsblok ‘middag’ vindt ingang tussen 11:00 uur en 13:30 ante merdiem, waarbij deze tijdseenheid als indicatief wordt aanzien en anders kan overeengekomen worden door de partijen. De klant geeft aan te begrijpen dat deze tijdseenheid, in samenhang gelezen met artikel 15, strikt indicatief is en geen verplichting inhoudt in hoofde van ALL UP, dat hierbij louter tot een inspanningsverbintenis gehouden is om binnen een redelijke termijn voor of na deze indicatieve termijn aanwezig te zijn op de aangegeven locatie. Gedurende deze redelijke termijn is er geen sprake van een abnormale vertraging. Een eventuele vroegtijdige of laattijdige aankomst geeft dan ook geen aanleiding tot restitutie conform artikel 10.1.

Artikel 7. Duurtijd van het aanbod
7. Alle offertes zijn slechts bindend zo zij door de zaakvoerder werden ondertekend en zij blijven na ondertekening een maand geldig, behoudens een andere geldigheidsduur op de offerte werd vermeld.


Artikel 8. Prijs
8.1. De door de klant te betalen prijs wordt berekend in functie van (i) de af te leggen afstanden; (ii) de locatie van het laad- en losadres; (iii) het door ALL UP beschikbaar gestelde materiaal en medewerkers; (iv) de opslagcapaciteit van het ter beschikking gestelde materiaal; (v) de al dan niet aanwezigheid van een verhuislift; (vi) het aantal verdiepingen; (vii) de benodigde tijd zoals omschreven in artikel 8.4.; (viii) eventuele bijzondere meerwerken; (ix) eventuele kosten ten behoeve van derden die ingeschakeld worden in samenspraak met de klant; (x) een eventuele aanvullende verzekering die afgesloten wordt op aanvraag van de klant. De prijzen per variabele zijn steeds aangegeven op de offerte die als richtinggevend wordt aanzien of op de bijgeleverde of online raadpleegbare prijstabel, rekening houdende met de bepaling van artikel 8.5.
8.2. De gebruikelijke tarieven zijn van toepassing op eventuele meerwerken en extra transport- en/of werktijden, zo zij niet vallen onder de uitzonderingsgrond van artikel 8.6. Onder extra transport- en/of werktijden word begrepen: de transporttijden die op het moment van het sluiten van de offerte niet door de partijen werden gespecificeerd, zonder onvoorzienbaar te moeten zijn. Zonder exhaustiviteit na te streven, begrijpen de partijen onder extra transport- en/of werktijden: (i) oplopende transporttijden ten gevolge van (foutief) geparkeerde voertuigen, zelfs indien de noodzakelijke verkeersborden geplaatst werden door ALL UP of door een door haar gecontacteerde derde; (ii) oplopende transporttijden ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden; (iii) oplopende transporttijden ten gevolge van een moeilijke toegankelijkheid gelet op de afmetingen van de verhuiswagen(s) en het toebehoren; (iv) oplopende transporttijden ten gevolge van al dan niet voorzienbare wegenwerken en files; (v) oplopende transporttijden ten gevolge van ongevallen op de openbare weg; (vi) oplopende transporttijden ten gevolge van gewijzigde verkeerssituaties met inbegrip van gewijzigde mobiliteitssituaties en -plannen; (vii) oplopende transporttijden ten gevolge van foutieve of verouderde gegevens in een global positioning system; (viii) ongunstige weersomstandigheden waarbij ALL UP gedurende een redelijke termijn de evolutie afwacht, rekening houdende met het voorspeelde weersbericht, of waarbij de klant zelf aangeeft een bepaalde tijd af te willen wachten.
8.3. De kosten van de levering zijn steeds in de totaalprijs inbegrepen. Indien de levering echter het gebruik van bijzonder materiaal vereist, kan ALL UP beroep doen op een gespecialiseerde firma. De toepasselijke kosten zijn ten laste van de klant.
8.4. Het uurtarief is deze die ingaat op het moment van aankomst tot en met het moment van definitieve vertrek en ondertekening van de verhuisbon. Ieder begonnen half uur wordt door de partijen als factureerbaar half uur aanzien.
8.5. De door ALL UP meegedeelde prijzen kunnen op ieder moment verhoogd worden ingeval van (i) een aantoonbare stijging van de brandstofprijzen met meer dan 10%; (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de door ALL UP verstrekte diensten; (iii) eventuele meerwerken die geen onderdeel uitmaken van deze overeenkomst, zoals maar zonder limitatief te willen zijn, afwijkende diensten ten gevolge van niet vermelde obstakels, zelfs indien deze voorzienbare omstandigheden zouden betreffen. In deze gevallen worden de prijzen verhoogd in functie van de aantoonbare kostenstijging of het aantoonbaar meerwerk. Iedere prijsverhoging wordt steeds vooraf door ALL UP schriftelijk kenbaar gemaakt.
8.6. ALL UP behoudt zich het recht voor om hogere tarieven, zoals gebruikelijk in de verhuissector, aan te rekenen in het geval van overwerken, avondwerken, nachtwerken, werken op zondagen en werken op wettelijke feestdagen, zoals overeengekomen met de klant. De met de klant overeengekomen tarieven zijn in dat geval van toepassing.
8.7. Alle genoemde prijzen omvatten steeds de belasting op de toegevoegde waarde (21%).


Artikel 9. Betaling
9.1. De facturen van ALL UP zijn contant betaalbaar na afloop van de verhuis, op dezelfde dag en op de locatie van het laad- of losadres. Een factuur is op aanvraag verkrijgbaar per mail.
9.2. Indien de bijzondere voorwaarden aan de koper toelaten om de uitstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen of een voorschot vergen, zal de klant indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige uitstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van eventuele conventionele intresten en het strafbeding, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
9.3. De betalingen die de klant aan ALL UP verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
9.4. Indien er bij ALL UP op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt ALL UP zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de nog uit te voeren leveringen of diensten een voorafgaande betaling te eisen ten belope van het volledige factuurbedrag, dan wel andere zekerheden te vragen zoals doch niet exhaustief beperkt tot een voorschot en dit alles zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden ingeladen en/of op weg zijn naar de uiteindelijke bestemming. Deze voorafgaande betaling geschiedt op basis van een redelijke inschatting van de te betalen som en wordt na afloop per contanten verrekend door de partijen.
9.5. Zo het een zakelijke klant betreft, zijnde een klant die de verhuisdiensten inschakelt ten behoeve van zijn professionele situatie en waarbij de klant niet opereert als consument, wordt schuldvergelijking door de klant uitdrukkelijk uitgesloten.
9.6. ALL UP kan op elk ogenblik en zelfs na faillissement van de zakelijke klant of in een situatie van gerechtelijke tussenkomst, de tegoeden en schulden compenseren die wederzijds bestaan tussen ALL UP en de klant. Deze compensatie kan uitgevoerd worden ongeacht de vorm of het voorwerp van de schulden en de vorderingen, ongeacht de munteenheid of ongeacht het opeisbare of niet opeisbare karakter van de wederzijdse schulden of vorderingen.


Artikel 10. Annulering van een afspraak
10.1. Het wijzigen of annuleren van een verhuisdatum kan kosteloos geschieden zo deze minimaal drie werkdagen voor de verhuisdatum schriftelijk door de klant geschiedt.
10.2. Zo de termijn zoals aangehaald in artikel 10.1. en/of de aldaar aangehaalde schriftelijke vereiste niet wordt/worden nageleefd, gelden volgende forfaitaire vergoedingen: (i) annulering of wijziging tussen de derde dag en de eerste dag voor de verhuis: 75% van de offerteprijs; (ii) annulering of wijziging vanaf de eerste dag voor de verhuis: 100% van de offerteprijs; (iii) zo het een redelijke wijziging betreft ten gevolge van uitzonderlijke, aantoonbare en onvoorzienbare omstandigheden, wordt er geen forfaitaire vergoeding in rekening gebracht, ongeacht het moment van de melding ervan, zonder afbreuk te doen aan eventuele reeds gemaakte kosten. Conform de bepalingen van artikel 16 zullen de partijen alles in het werk stellen om een nieuwe datum af te spreken.


Artikel 11. Niet-naleving van de overeenkomst
11.1. Zo er een vertraging of gebrek zou optreden in de levering van de bestelde diensten, kan de klant zich niet op kosten van ALL UP elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 BW zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen ALL UP en de klant.
11.2. Beide partijen hebben het recht om de uitvoering van hun verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien de wederpartij zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet naleeft, op voorwaarde dat de inroepende partij deze fout of nalatigheid aan de wederpartij per aangetekende brief ter kennis brengt en de wederpartij zijn fout of nalatigheid niet heeft rechtgezet binnen een termijn van tien werkdagen na verzending van de aangetekende brief.
11.3. Zo een van de partijen een van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de factuur of de levering van haar diensten, rekening houdende met de bepaling van artikel 15, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de offerteprijs, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van een hogere werkelijk geleden schade.
11.4. In het geval van een gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 8% verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de klant in geval van niet-tijdige of niet-volledige betaling van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 60 EUR, onverminderd het recht van ALL UP om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade en zonder afbreuk te doen aan het recht om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-, de laattijdige- en/of de onvolledige betaling.


Artikel 12. Gebreken in de dienstverlening
12.1. De klant dient de goederen en gebouwen die een onderdeel vormen van de onderhavige overeenkomst, in aanwezigheid van de verhuizers, aan een grondige inspectie te onderwerpen. Zichtbare gebreken dienen meteen gemeld te worden, waarbij de klant het schadeformulier, zoals verkregen van de verhuizers, dient in te vullen en de schade dient te specificeren. ALL UP zal in zo’n geval de nodige stappen ondernemen om de toepasselijke verzekering aan te spreken, gelet op de bepalingen van het artikel 2.2. In het geval van het niet vermelden van zichtbare gebreken, het ondertekenen van de verhuisbon en/of de betaling van de verschuldigde sommen, geeft de klant onherroepelijk aan geen zichtbare gebreken vastgesteld te hebben en akkoord te gaan met de geleverde diensten.
12.2. De klant dient eventuele verborgen gebreken met betrekking tot de dienstverlening binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, aan ALL UP kenbaar te stellen.


Artikel 13. Ontbinding van de overeenkomst
13.1. De klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met ALL UP te ontbinden in het geval van een zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van ALL UP, met dien verstande dat de klant ALL UP binnen een redelijke termijn na de ontdekking ervan, van de ontbinding in kennis dient te stellen.
13.2. ALL UP heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant ook na een ingebrekestelling waarbij een termijn van zeven kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of de aanvraag van een faillissement door de klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant; (iv) indien de zeggenschap over de klant wijzigt; (v) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant; (vi) indien de klant conform artikel 9.4. weigert om een voorafgaande betaling te verrichten of andere door ALL UP gevraagde zekerheden te stellen; (vii) indien ALL UP gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens ALL UP wel zal nakomen; (viii) zo de klant geen vergunning of noodzakelijke toestemmingen verkreeg; (ix) zo de klant wetens en willens foutieve informatie meegaf over het gebouw, de locatie of de te verhuizen goederen; (x) zo de klant niet het eigendomsrecht zou bezitten over de te verhuizen goederen; (xi) indien het goederen betreft zoals omschreven in artikel 2.3., (iii). In het geval van ontbinding behoudt ALL UP zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, de interesten en de schade die ALL UP heeft geleden en worden alle vorderingen van ALL UP op de klant onmiddellijk opeisbaar, rekening houdende met de bepalingen van artikel 11.


Artikel 14. Aansprakelijkheid en exoneratie
14.1. ALL UP garandeert de correcte aflevering van de te verhuizen goederen, voor zoverre zij niet vallen onder de uitzonderingsgronden zoals omschreven in het artikel 2.3.
14.2. ALL UP staat echter niet in voor stoornissen die hun oorsprong vinden voorafgaand aan de dienstverlening, zoals, doch zonder limitatief te willen zijn, eventuele rechthebbenden die hun rechten doen gelden of eventuele gerechtelijke of overheidsdiensten die beslag leggen op de getransporteerde goederen. Het transport van deze goederen geschiedt steeds zonder overdracht van risico.
14.3. ALL UP is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in haar dienstverlening maar eveneens door een fout of nalatigheid van de klant of van een persoon voor wie de klant verantwoordelijk is. Zo is ALL UP niet aansprakelijk, zonder limitatief te willen zijn, voor: (i) een gebrekkige montage of demontage door de klant; (ii) een gebrekkige verpakking van breekbare goederen; (iii) eventuele schade ten gevolge van trillingen, schommelingen in de luchtvochtigheid of temperatuurverschillen bij het niet inpakken in speciale gewatteerde hoezen of het niet meedelen van de bijzondere vereisten die bepaalde roerende goederen met zich meebrengen; (iv) schade toegebracht door de klant of diens helpers; (v) schade toegebracht aan de meubelen en/of het gebouw ten gevolge van het niet verlenen of foutief verlenen van noodzakelijke informatie, zoals de aanwezigheid van een glazen of zwakke balustrade, eventuele smalle doorgangen en/of dure voorwerpen; (vi) schade toegebracht aan de al dan niet verharde voortuin; (vii) schade ten gevolge van de aanwezigheid op de openbare weg zonder toestemming van de bevoegde overheid of dienst en de niet aanwezigheid van veiligheidsmaatregelen zoals verkeers- en waarschuwingsborden, waarvoor de klant de noodzakelijke stappen dient te ondernemen en exclusief verantwoordelijk is; (viii) eventuele boetes ten gevolge van de situatie zoals omschreven in artikel 14.3., (vi); (ix) het vervoer en eventuele beschadiging van fragiele, breekbare, antieke of kostbare goederen op aanhoudend verzoek van de klant; (x) eventuele beschadiging van roerende goederen of gebouwen ten gevolge van het voortzetten van de verhuisactiviteiten bij nadelige weersomstandigheden, op eenvoudig verzoek van de klant die de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen dient te treffen; (xi) eventuele beschadigingen ten gevolge van de slechte staat van de te verhuizen goederen; (xii) eventuele schade aan elektrische toestellen die zich niet in hun originele verpakking bevinden.
14.4. ALL UP is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van de slechte staat of ondermaatse kwaliteit van het onroerend goed, met inbegrip van, doch zonder exhaustiviteit na te streven: de ramen, gevel, balkon, balustrade, gewelven, behangpapier, verf, deuropeningen, tegels en ondergrond.
14.5. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van ALL UP en van haar aangestelde wordt ten allen tijde, behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, beperkt tot de totale waarde van de verhuisde goederen met een maximale dekking conform de door ALL UP gesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van de op de verhuis toepasselijke verzekering. Deze dekking bedraagt maximaal (i) BA UITBATING - letselschade en zaakschade, vermengd per schadegeval: 2.500.000 EUR rekening houdende met een vrijstelling per schadegeval van 175 EUR; (ii) BA UITBATING - zuiver onstoffelijke schade, per schadegeval: 2.500.000 EUR rekening houdende met een vrijstelling per schadegeval van 175 EUR; (iii) BA UITBATING - onstoffelijke schade, per schadegeval: 2.500.000 EUR rekening houdende met een vrijstelling per schadegeval van 175 EUR; (iv) BA UITBATING - zaakschade en onstoffelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water, per schadegeval: 2.500.000 EUR rekening houdende met een vrijstelling per schadegeval van 175 EUR; (v) BA UITBATING - zaakschade en onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door milieuaantasting en burenhinder, per schadegeval: 2.500.000 EUR rekening houdende met een vrijstelling per schadegeval van 175 EUR; (vi) BA UITBATING - zaakschade en onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt aan goederen die aan ALL UP zijn toevertrouwd, zich beperkende tot het laden en lossen, de montage en het uitnemen, per schadegeval en per verzekeringsjaar: 12.500 EUR mits een vrijstelling van 10% per schadegeval met een minimum van 175 EUR en een maximum van 625 EUR; (vii) BA NA LEVERING – letselschade en zaakschade vermengd per schadegeval en per verzekeringsjaar: 2.500.000 EUR rekening houdende met een vrijstelling van 10% per schadegeval met een minimum van 175 EUR en een maximum van 1.250 EUR; (viii) BA NA LEVERING – onstoffelijke gevolgschade, per schadegeval en per verzekeringsjaar: 250.000 EUR rekening houdende met een vrijstelling van 10% per schadegeval met een minimum van 175 EUR en een maximum van 1.250 EUR.
14.6. Behoudens in het geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is ALL UP niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden met inbegrip van boetes of administratieve sancties ten gevolge van het niet door de klant aanvragen van de noodzakelijke toestemmingen en/of vergunningen, die de klant dient te voldoen.
14.7. Iedere aanspraak van een zakelijke klant tot schadevergoeding lastens ALL UP vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van drie jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.


Artikel 15. Kwalificatie van de overeenkomst
15. De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van ALL UP vervat in de artikelen 5.2., 6.1., 6.2., 8.2., (viii), 8.3., 8.6., 16.4. en 18 van onderhavige algemene voorwaarden, louter middelenverbintenissen zijn.


Artikel 16. Overmacht
16.1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. De partijen verstaan onder overmacht: de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.
16.2. Zonder exhaustiviteit na streven, worden door de partijen als overmacht aanzien: (i) storing van de machines of voertuigen met inbegrip van de verhuiswagen(s) en/of -lift(en); (ii) vertragingen of fouten ten gevolge van derde partijen; (iii) tenietgaan van de verhuiswagen(s) en/of lift(en) ten gevolge van een ongeval; (iv) staking of lock-out; (v) brand; (vi) oproer; (vii) oorlog; (viii) epidemie; (ix) overstroming; (x) sneeuw- of stormweer; (xi) niet-bereikbaarheid van de locatie ten gevolge van een ongeval of wegenwerken; (xii) ijzelvorming op de openbare weg; (xiii) hoog ziekteverzuim; (xiv) informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen; (xv) beslissingen of interventies van overheidswege; (xvi) brandstoftekorten en (xvii) uitbundige vertragingen ten gevolge van filevorming, al dan niet op de openbare weg.
16.3. De partij die zich op overmacht beroept, is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de veroorzakende omstandigheid te bewijzen.
16.4. In het geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen echter alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken en een nieuwe afspraak te maken. Zou de overmachtssituatie echter langer duren dan twee maanden, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op de overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.


Artikel 17. Verwerking van persoonsgegevens
17.1. ALL UP zal in het kader van de (pre)contractuele relatie met de klant, al dan niet via de website of tijdens het registratie- en reserveringsproces, persoonsgegevens betreffende de klant verzamelen. De persoonsgegevens van de klant die verzameld worden zijn: voornaam, achternaam, telefoon- en/of gsm-nummer, mailadres, de gewenste verhuisdatum, het gewenste tijdstip, de benodigdheden, het ophaaladres en de specificaties van het ophaaladres, de bestemming en specificaties van de bestemming, eventuele noodzakelijke extra werkzaamheden, de eventuele bedrijfsnaam en eventuele opmerkingen die de klant vrij is om al dan niet mede te delen.
17.2. Deze door de klant meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke nationale regelgeving. Civrilli Halil treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en dit voor de volgende doeleinden: (i) klantenadministratie en boekhouding; (ii) verwerking en opvolging van de gemaakte bestellingen, reservaties en afspraken; (iii) direct marketing van ALL UP.
17.3. De klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van ALL UP.


Artikel 18. Splitsbaarheid
Zo enige bepaling of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van die bepaling(en) of van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.


Artikel 19. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede eventuele andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten of eventuele bijzondere overeenkomsten die in samenhang dienen gelezen te worden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht.


Artikel 20. Bevoegde rechtbank
Zonder afbreuk te doen aan het recht van de consument zoals aangegeven in artikel 6.2 Rome I-verordening, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

bottom of page